top of page

אין מדיניות ממשלתית כוללת

(מבקר המדינה)

 תולדות משק האנרגיה של ישראל (טלוויזיה חינוכית) 

 

מעניין לראות איך מאז השנים שלפני הקמת המדינה והשנים הראשונות שלאחריה, לא היתה מעולם מדיניות כוללת למשק אנרגיה ישראלי וגם לא כל תוכנית אב.

 

 

 

bottom of page