top of page

התנהלות הממשלה וזרועותיה בתחום הגז הטבעי היתה לקוייה ובלתי מגובשת

 2013: אין תיאום בין המשרדים ומשרד האנרגיה נזכר בגז באיחור של 14 שנה 

הבקרה על חברות הגז כמעט ואינה קיימת. כך לדוגמה, הממונה על הנפט במשרד האנרגיה אינו דורש מהחברות שפועלות בענף להגיש לו דו"חות כספיים תקופתיים. "הממונה אינו עוקב אחר מצבו הפיננסי של בעל הרישיון באורח שוטף, אלא רק אם עולה חשש לבעיה הנוגעת לאיתנותו הפיננסית", אומר המבקר.

 

משרד האנרגיה לא טרח לגבש כללים לחיפושי גז ונפט. עד מועד סיום הביקורת (דצמבר 2012) "כ-14 שנים לאחר גילוי תגלית הגז הראשונה במים הכלכליים של מדינת ישראל, טרם הוסדרה בחקיקה קבלת האישורים מהמאסדרים (רגולטורים) השונים לצורך חיפוש והפקה של גז בים.

זאת ועוד, אין מאסדר אחד שמרכז את הטיפול באישורים השונים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה לחיפוש והפקה", ולמעשה "אף שמאגר הגז הראשון התגלה ב-1999, רק בשנים 2012-2009 החלו המשרדים הנוגעים בדבר לפעול ביתר שאת להסדרת הסוגיות השונות במשק הגז, ואולם עד מועד סיום הביקורת לא הוסדרו במלואן סוגיות אלה".

 

 

 2015: אין מדיניות ממשלתית כוללת 

 

על הממשלה לוודא כי כל עוד קיים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי, מחיר הגז יהיה תחרותי. לשם כך עליה להשתמש במגוון האמצעים העומדים לרשותה ובראשם פיקוח על המחירים

מתוך איזון בין הצורך לפתח את משק הגז לבין האינטרסים של הצרכנים מול המונופול החזק, עליה להוזיל את עלות ייצור החשמל ולהפחית את יוקר המחיה.

                                                                                              (סיכום דו"ח מבקר המדינה, 2015, עמ' 65)

"

מבקר המדינה מפרסם ב2013 (לאחר פרשת ועדת צמח) דו"ח חריף ביותר, ביולי 2015 (לפני פרסום המתווה) הוא מפרסם דו"ח נוסף, על פיו ניתן לראות שלא רק שלא תוקנו הנושאים אותם ציין בחומרה, אלא שהכשלים עליהם התריע, נמשכו ואף התעצמו 

"

"

"

"

"

(יוסף שפירא, מבקר המדינה, דו"ח בנושא הגז הטבעי יולי 2015)

 2013: לפתח את המאגרים בזמן על פי החוק או להחזירם למדינה 

נהמ

המבקר דורש להחיל את החוק על היזמים שלא מפתחים את המאגרים:

"על משרד האנרגיה לחייב את הזכיינים למצות בפרק זמן המוגדר בחוק את מלוא הפוטנציאל של מאגרי הגז הנמצאים בחזקתם, או לדרוש את החזרת הזכויות במאגר למדינה. כדי להבטיח אספקת גז טבעי לפי צורכי המשק."

 

 

 2015: אם החברות לא עומדות בהתחייבויותיהן על הממשלה לפעול

 

"קודם אישורו של מתווה הגז על הממשלה לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה על יישומו ועל השגת יעדיו, ולהדגיש כי אם חברות הגז לא יעמדו בהתחייבויותיהן אזי הממשלה תוכל לשוב ולבחון את הנושא בהתאם לסמכותה;

זאת למרות "פסקת היציבות", שבה המדינה תצהיר על כוונתה להימנע במשך עשר שנים מביצוע שינויים מהותיים באסדרות שייקבעו."

 

 

 

אינטרס היזם גובר על השיקול הלאומי

מאגר גז קטן שיכול לסייע למשק בשעות משבר נשאר "קבוע באדמה" רק כי היזם קבע שמשימת הפיתוח שלו לא כלכלית

 2013:

 

 

 2015:

מבקר המדינה: המדינה הפקירה את הטיפול במנופול הגז

(מבט עם יעקב אילון)

 

 

bottom of page